Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

TSP

 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - „NP TSP II“

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk 

Projekt nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach realizovaný v rokoch 2012 až 2015 a Terénna sociálna práca v obciach I, realizovaný v rokoch 2015 až 2019.

Realizácia: september 2019 – marec 2023

Cieľové skupiny NP TSP II v zmysle OP ĽZ:

  • marginalizované skupiny, vrátane Rómov,
  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,
  • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,
  • nízkopríjmové domácnosti,
  • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy–NEET,
  • osoby so zdravotným postihnutím,
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie,
  • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou.

Ciele projektu:

Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.

Terénna sociálna práca je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovanie života, zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov, ktorí  sú zamestnancami spolupracujúcich obcí a MVO a metodicky sú koordinovaní regionálnymi koordinátormi IA MPSVR SR.

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:    Mgr. Lenka Drobotová 

E- mail: tsp.obecbenkovce@gmail.com

Tel. kontakt: 0907 897 183

Adresa kancelárie:  Benkovce 49, 094 02 Slovenská Kajňa

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                    

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

•           Zmluva o spolupráci číslo: N20160129025

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.03.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:    Mgr. Michaela Miklošová

E- mail: tsp.obecbenkovce@gmail.com

Tel. kontakt: 0907 897 183

Adresa kancelárie:  Benkovce 49, 094 02 Slovenská Kajňa