Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 16:00
Štvrtok 07:30 12:00 12:30 15:30
Piatok 07:30 12:00 12:30 15:00

Súčasnosť

PRÍRODNÁ ZÁHRADA

Vážení občania, 

záhrada manželov Zemanových (Benkovce 118) získala cetifikát ,,Prírodnej záhrady", to znamená, že v ich záhrade sa nepoužívajú pesticídy, nepoužívajú rozpustné minerálne hnojivá, rašelinu ani substráty s rašelinou.

V ich záhrade môžete nájsť veľa druhov bylín, zeleninové záhony, ovocnú záhradu a bobuľové kry, kvety a kvitnúce trvalky, stromy a kry. Miesto vytvorili aj pre zvieracích pomocníkov. Na obhospodarovanie využívajú mulčovanie, kompost, zelené hnojenie, dažďovú vodu a šetrné postupy a materiál. 

Č.j.: 5/2015

Vážení občania!

1.       Na základe uznesenia číslo 10 z 2. zasadnutia OZ Benkovce zo dňa 17. 12. 2014 bola schválená výmena žetónov na zber TKO, ktorý vykonáva firma Fúra s. r.o.. Preto každá domácnosť, v ktorej žijú dve a viac fyzických osôb  dostanú 5 nových žetónov s erbom obce na jednej strane a súpisným číslom na druhej strane. Rovnaký počet žetónov dostanú aj právnické osoby na území obce. Domácnosti, v ktorých žije len jedna osoba dostanú tri žetóny. Pri vývoze je potrebné žetón pomocou háčika, ktorý dostanete spolu so žetónmi vhodne umiestniť na smetnú nádobu / najlepšie na rúčku nádoby/. Pracovníci firmy Fúra s.r.o. budú žetóny zvesovať nie strhávať. Po použití všetkých žetónov obec zabezpečí opätovné rozdanie. Ak občan neuhradil poplatok za vývoz TKO za predchádzajúce roky, žetóny dostane až po uhradení týchto poplatkov na OcÚ Benkovce počas úradných hodín. Chceme tak predísť nedorozumeniam, ktoré doteraz vznikali pri vývoze TKO. Upozorňujeme občanov, že vývoz TKO sa vykonáva v skorých ranných hodinách – 6.30 hod., dvakrát v mesiaci, čo je uvedené aj v harmonograme firmy Fúra s.r.o.

2.       Vzhľadom na to, že na území obce Benkovce, či už v intraviláne alebo v extraviláne nie je povolené skládkovanie TKO, dovoľujem si vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 ods. 2 je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a/riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b/ obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c/nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu,

ods. 4, písmeno a/ zakazuje sa uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.

Kto poruší tento zákon, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,96 eura.

3.       O tom, koľko odpadov vyprodukujeme, rozhodujeme my! Rozhoduje o tom náročnosť nášho životného štýlu a schopnosť uvedomiť si jeho dopady na životné prostredie, budúce generácie a zdravie. V prvom rade by sme sa mali správať hospodárne. Najdôležitejšia je prevencia – propagácia, výchova a ekologické myslenie. Našim spoločným cieľom by malo byť zníženie produkcie odpadov.

Vážme si čisté a zdravé životné prostredie