Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Súčasnosť

ĎAKUJEME ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

Milí Benkovčania,

dňa 12. apríla 2021 bolo vyzbieraných v lese medzi Benkovcami a Podčičvou 40 vriec odpadu, ktorý odviezol SSC.

Zároveň ďakujeme pani riaditeľke, pani učiteľkám a žiakom Spojenej školy internátnej vo Vranove n/Topľou za pomoc pri vyčistení lesa v k. ú Benkovce a spoluprácu pri ochrane životného prostredia.

Dbajme preto spoločne na naše lesy a chráňme si ich!

PRÍRODNÁ ZÁHRADA

Vážení občania, 

záhrada manželov Zemanových (Benkovce 118) získala cetifikát ,,Prírodnej záhrady", to znamená, že v ich záhrade sa nepoužívajú pesticídy, nepoužívajú rozpustné minerálne hnojivá, rašelinu ani substráty s rašelinou.

V ich záhrade môžete nájsť veľa druhov bylín, zeleninové záhony, ovocnú záhradu a bobuľové kry, kvety a kvitnúce trvalky, stromy a kry. Miesto vytvorili aj pre zvieracích pomocníkov. Na obhospodarovanie využívajú mulčovanie, kompost, zelené hnojenie, dažďovú vodu a šetrné postupy a materiál. 

Vážení občania, 

dňa 28.10.2018 sa pri príležitosti októbra  mesiaca úcty k starším konalo posedenie s našimi dôchodcami. Posedenie bolo sprevádzané programom - prednesom poézie - p. Balážová, Olívia Gyoriová,  vystúpeniami detí z MŠ, dievčat z KC, FS Konopianky a skupiny p. Jenčovej. Nezabudnime ani na odovzdávanie pamätných plakiet a ďakovných listov občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu obce: Ľubomír Baník, Marta Grofíková, Margita Hobľáková, Ing. Ján Ješko, Ing. Jozeg Lancoš, Ján Nazad, Anna Turčíková, Stanislav Zeman. Fotky z akcie nájdete vo fotogalérií.

Príhovor starostky:

Milé dámy, milí páni, ctení hostia!

všetkých Vás srdečne vítam a prajem Vám, aby ste sa tu dnes cítili príjemne a v dobrej nálade. Dovoľte mi zvlášť privítať otcov, mamy, babky, dedkov, pre ktorých sme dnes pripravili túto milú slávnosť. Vítam poslancov obecného zastupiteľstva a našich účinkujúcich: p. Balážovú s manželom, FS Konopianka, hudobnú skupinu Next, deti z MŠ s riaditeľkou a celým kolektívom. Veľmi pekne Vám ďakujem, že ste prijali naše pozvannie a poctili ste nás svojou prítomnosťou.

Kažý rook si v októbri pripomíname jednu z najvzácnejších cností v duši človeka úctu k starším a ja každý rok hľadám tie najvhodnejšie slová, ktorými by som sa Vám poďakovala. Žiadne slová nenyvážia všetko to, čo ste počas svojho života dosiahli, či už pri výstavbe a rozvoji tejjto obce, pri výchove Vašich detí a vnúčat, v rodine, pri upevňovaní medziľudských vzťahov, v práci, v zamestnaní.

Je mi veľkou cťou, že som súčasťou našej benkovskej rodiny , ktorej základ ste položili práve Vy. Zanechali ste po sebe obrovskú stopu - hlbokú brázdu usilovnej práce, starostlivosti o rodinu, zhodnocovanie svojich skúseností, budovanie a zveľaďovanie rodnej obce. Do brázdy ste zasiali dobré semeno v podobe svojich detí  a teraz zbierame všetci bohatú úrodu. Prijmite odo mňa za tento Váš prínos veľké a srdečné ĎAKUJEME!

Prajem Vám v mene Obce Benkovce aj v mene Vašich najbližších nech sa Vás každý deň niekto usmeje, nech na Vás nezabúdajú Vaše deti a vnúčence, nech si nájdete chvíľku pre svojho manžela či manželku, nech ráno vstávate s myšlienkou: vďaka ti Pane za tento deň.

Ešte mi dovoľte, aby som Vám z úprimného srdca zaželala božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vĎačnosť a pomoc Vašich detí. Nech je jeseň Vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo strany Vašich najbližších.

Vážení občania, 

dňa 26.9.2018 sme medzi nami privítali našich nových Benkovčanov na uvítaní detí do života. V tomto roku to boli štyri malé slečny, ktoré nám omladili našu obec. Vítame Dianku Gadušovú, Aničku Stanovčákovú, Štefániu Balogovú, Karolínku Ličákovú. Rodičom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov a radosti pri ich výchove. Fotky z akcie nájdete vo fotogalérií. 

655. výročie prvej písomnej zmienky  o obci 

Vážení Benkovčania, milí priatelia, rodáci, vzácni hostia!

    Je pre mňa veľkou cťou a potešením stáť dnes na tomto mieste a spolu s Vami osláviť významné výročie našej obce - 655 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci - pripomenúť si jej dávnu minulosť.

    Otvorme spolu okno do pradávnej minulosti a pripomeňme si ako Benkovce vznikli. Šľachtici z Rozhanoviec si v roku 1363 rozdelili majetky panstva Čičva a tak vznikla prvá písomná zmienka o obci. Z obsahu rozdeľovacej listiny je zrejmé, ža naša dedina jestovala už pred rokom 1363. V 15. storočí mala 5 obývaných a 3 opustené porty. Medzi nimi bola aj rodina Františka Benka, od mena ktorého pravdepodobne odvádza aj názov našich Benkoviec, pôvodne Benkouch. Ľudia sa tu živili hlavnej prácou na poli, neskôr ovčiarstvom. Chovali aj dobytok. Počet obyvateľov sa ustálil v 19. storočí a pohyboval sa od 400 do 500 ľudí. Počas druhej svetovej vojny bola obec vypálená a zničená, zostalo len zopár domov. Píšeme o tom v Publikácií Benkovce v premenách času, ktorú budeme o chvíľu krstiť. Po vojne nastal stavebný a spoločenský rozvoj, obec vstala z popola a začala rozkvitať. V celom okolí bola známa ako paradny valal s bilyma mostkami. V sedemdesiatych rokoch sa vybudovali materská škola  a základná škola, obec sa elektrifikovala. Po roku 1989 sa nám spolu poradilo obec splynofikovať, vybudovať dom smútku, kanalizáciu, vodovod, nájomné byty, zmodernizovať verejné osvetlenie, miestny rozhlas, obecný chodník. Vrcholom nášho úsilia bola komplexná prestavba a prístavba kostola sv. Imricha, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti opravujeme budovu MŠ, revitalizujeme centrálnu zónu obce, spolu s poľnohospodárskym družstvom a firmou GS sme vyasfaltovali cestu za obecným úradom, do konca jesene opravíme miestnu komunikáciu za kostolom a dokončíme kanalizáciu na dolnom konci. 

     Dovoľte mi vyjadriť vďaku všetkým, ktorí riadili túto obec, všetkým ktorí tu žili a prispeli k jej budovaniu a zveľaďovaniu. Usilovnú prácu našich starých a prastarých rodičov rozvíjame pre naše deti, aby Benkovce boli pre terajšie aj budúce generácie najlepším miestom na Zemi pre spokojný a šťastný život.

      Milí spoluobčania, drahí rodáci!

     Dovoľte mi zaželať Benkovciam k ich jubileu všetko najlepšie. Nech Benkovce obchádza nešťastie, vojny, choroby, prírodné katastrofy, či iné konflikty. Nech sa stále rozvíjajú a napredujú. Želám im pozitívnou energiou nabitých a usmiatych obyvateľov, želám im, nech sú tým najšťastnejším miestom pre život, miestom, ktoré považujeme za svoj domov, za svoj rodný kraj, miesto, kde sme sa narodili a žili.

     Na záver mi dovoľte, aby som úprimne poďakovala všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek  podielom zúčastnili na prípravách a organizácií týchto osláv. Skutočnosť, že sa občania obce Benkovce dobrovoľne a bez nároku na odmenu zapojili do príprav je dôkazom, že cesta k ďalšiemu rozvoju je zaručená. Chcem poďakovať všetkým sponzorom, zvlášť PSK, ktorí svojimi finančnými, ale aj materiálnymi darmi zabezpečili dôstojné oslavy v našej obci a odbremenili tak rozpočet obce od nákladov spojených s prípravou.

     Prajem príjemný sviatočný deň, veľa zábavy a kultúrnych zážitkov. Užite si ho a noste spomienku v srdci!

                                                                                                    starostka Ing. Viera Pavlišková

Č.j.: 5/2015

Vážení občania!

1.       Na základe uznesenia číslo 10 z 2. zasadnutia OZ Benkovce zo dňa 17. 12. 2014 bola schválená výmena žetónov na zber TKO, ktorý vykonáva firma Fúra s. r.o.. Preto každá domácnosť, v ktorej žijú dve a viac fyzických osôb  dostanú 5 nových žetónov s erbom obce na jednej strane a súpisným číslom na druhej strane. Rovnaký počet žetónov dostanú aj právnické osoby na území obce. Domácnosti, v ktorých žije len jedna osoba dostanú tri žetóny. Pri vývoze je potrebné žetón pomocou háčika, ktorý dostanete spolu so žetónmi vhodne umiestniť na smetnú nádobu / najlepšie na rúčku nádoby/. Pracovníci firmy Fúra s.r.o. budú žetóny zvesovať nie strhávať. Po použití všetkých žetónov obec zabezpečí opätovné rozdanie. Ak občan neuhradil poplatok za vývoz TKO za predchádzajúce roky, žetóny dostane až po uhradení týchto poplatkov na OcÚ Benkovce počas úradných hodín. Chceme tak predísť nedorozumeniam, ktoré doteraz vznikali pri vývoze TKO. Upozorňujeme občanov, že vývoz TKO sa vykonáva v skorých ranných hodinách – 6.30 hod., dvakrát v mesiaci, čo je uvedené aj v harmonograme firmy Fúra s.r.o.

2.       Vzhľadom na to, že na území obce Benkovce, či už v intraviláne alebo v extraviláne nie je povolené skládkovanie TKO, dovoľujem si vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 18 ods. 2 je každý povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

a/riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

b/ obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

c/nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu,

ods. 4, písmeno a/ zakazuje sa uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.

Kto poruší tento zákon, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 165,96 eura.

3.       O tom, koľko odpadov vyprodukujeme, rozhodujeme my! Rozhoduje o tom náročnosť nášho životného štýlu a schopnosť uvedomiť si jeho dopady na životné prostredie, budúce generácie a zdravie. V prvom rade by sme sa mali správať hospodárne. Najdôležitejšia je prevencia – propagácia, výchova a ekologické myslenie. Našim spoločným cieľom by malo byť zníženie produkcie odpadov.

Vážme si čisté a zdravé životné prostredie