Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 16:00
Štvrtok 07:30 12:00 12:30 15:30
Piatok 07:30 12:00 12:30 15:00

Komunitné centrum

Komunitné centrum BENKOVCE


               V období od 1. marca 2015 do 31. októbra 2015 v našej obci úspešne pôsobilo Komunitné centrum (ďalej KC) zriadené obcou Benkovce, ktorá sa zapojila do Národného projektu Komunitné centrá realizovaného Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI). Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) bol určený najmä pre skupinu obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením. V rámci projektu poskytla obec KC do užívania priestory Obecného úradu a IA ZaSI zabezpečila na základe výberového konania personálne obsadenie KC a finančné prostriedky.  Činnosť KC bola zameraná na rôzne oblasti života občana obce. Pravidelne sa poskytovalo sociálne a kariérne poradenstvo, príprava na školskú dochádzku (doučovanie), sprevádzanie detí na autobusovú zastávku a z nej, rôzne záujmové krúžky a voľnočasové aktivity (volejbalový, futbalový, stolnotenisový, cvičenie pri hudbe – zumba, pilates, bodybuilding, ďalej kreslenie, tanec, spoločenské hry, spev – predovšetkým s deťmi). Okrem pravidelných aktivít naše KC organizovalo aj nepravidelné skupinové aktivity (napr. Medzinárodný deň Rómov, Deň Zeme – upratovacia akcia, výlet na Šarišský hrad, putovanie za črievičníkom papučkovým, Plánované rodičovstvo, Deň matiek a. i.) a nasledovné komunitné aktivity: v marci sme zorganizovali Stolnotenisový turnaj, v apríli pri príležitosti Dňa vtáctva sme mali prednášku s MVDr. Martinom Uhrínom, ktorý nás potešil živou ukážkou vtáčikov a kvalitnou prednáškou.  V máji sme sa stretli na hromadnej akcii Staviame máje v našom obecnom parku. Táto akcia bola sprevádzaná folklórnym vystúpením skupín Konopianka a Rovina, ktoré doprevádzali deti z nášho KC svojim tancom. V júni sme oslavovali MDD akciou Rozprávkový les. Úspešnou akciou letných prázdnin bol Volejbalový turnaj o pohár starostky obce, ktorý bol spojený so súťažou vo varení gulášu. Jeseň sme začali peknou akciou Uvítanie detí do života, pri ktorej sme slávnostne privítali našich najmenších občanov obce. Poslednou akciou bola oslava Dňa úcty k starším, na ktorej sa stretli starší občania našej obce pri dobrej hudbe a pohostení.  V rámci trvania projektu sa nám podarilo zlepšiť školskú dochádzku detí z KC, dosiahlo sa zlepšenie učebných výsledkov detí, rozvinula sa spolupráca s učiteľmi materskej a základnej školy, ktoré navštevujú deti z marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK). Bolo zaznamenané zlepšenie správania sa detí a mládeže  voči dospelým. Znížila sa kriminalita v obci, zabezpečila sa bezpečnosť detí zo a na autobusovú zastávku, organizovaním rôznych stretnutí so zdravotníkmi sa zvýšila úroveň informovanosti MRK o prenose chorôb, o plánovanom rodičovstve. Podarilo sa dosiahnuť (na spoločných komunitných aktivitách) čiastočné odstránenie bariér medzi MRK a majoritnou skupinou obyvateľov obce, a vzájomnú akceptáciu oboch skupín.        

               Po polročnej prestávke sa obnovila činnosť KC, tentokrát zapojením obce Benkovce, ako zriaďovateľa, do Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ) realizovaného Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR). Cieľom Národného projektu je poskytnúť dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácií, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.   V rámci svojej činnosti poskytuje KC nasledovné služby: každodenné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pravidelné skupinové aktivity (záujmové a voľnočasové aktivity pre deti a mládež, doučovanie, klub mamičiek), ale aj nepravidelné a komunitné aktivity. V mesiaci máj to bola nepravidelná skupinová aktivita Putovanie za črievičníkom papučkovým a komunitné aktivity Staviame my máje, a Deň matiek. V júni oslava MDD a blížiaci sa Nohejbalový turnaj. Do konca roka 2016 plánujeme ešte nasledovné kultúrne, spoločenské a športové podujatia: v júli – Volejbalový turnaj o pohár starostky a Beh za zdravím, v auguste – Futbalový turnaj, v septembri – Uvítanie detí do života, v októbri – Uctime si šediny – mesiac úcty k starším, v novembri – Výstava fotografií – Benkovce v toku času a v decembri – Mikuláš pre deti, Rozsvietenie stromčeka v obecnom parku, Prijatie betlehemského svetla v kostole sv. Imricha, Betlehemci a Spoločná rozlúčka so starým rokom a ohňostroj.  Pevne veríme, že nadviažeme na predchádzajúcu úspešnú činnosť KC Benkovce.

              V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok máte možnosť kontaktovať odborného garanta projektu Mgr. Máriu Ličákovú, t.č. 0917 581 754. 

Malá ukážka činností smiley