Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Komunitné centrum

Komunitné Centrum pokračuje vo svojej činnosti

Komunitné centrum v našej obci funguje od 01.05.2016. Obec ho zriadila s pomocou Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý je realizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

        Komunitné centrum v našej obci predstavuje inštitúciu, ktorá poskytuje primárne programy reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity. Hlavným cieľom je poskytovanie komplexných služieb jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa si komunitné centrum vytvára špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity. Ide napríklad o zmysluplné trávenie voľného času, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevencia nežiaducich sociálno- patologických javov a vzdelávanie, pričom všetky činnosti komunitných centier by mali viesť k integrácii a svojpomoci. Napĺňať tieto ciele sa nám v KC darí pravidelnými aktivitami zameranými na všetkých obyvateľov obce, každú vekovú kategóriu, ako aj aktivitami jednorazovými.

Pre deti sú to záujmové krúžky kde si najmenší precvičia svoje ručičky na krúžku šikovných ručičiek a výtvarnom krúžku, taktiež spolu športujeme na športovom krúžku. Veľmi obľúbeným je aj filmový krúžok pre najmenších, kde sledujú rozprávky s edukatívnym zameraním. Pre staršie deti sú to pravidelné  edukačné aktivity ako sú: doučovanie, čitateľský krúžok, krúžok všeobecného vzdelania.

Dvakrát týždenne sa stretávame  aj s mamičkami a ich deťmi na klube matiek. V rámci aktivít klubu sa poskytujú mamičkám rôzne možnosti prednášok bez toho, aby museli byť odlúčené od svojho dieťaťa. Aktivity klubu smerujú k vytvoreniu podmienok, ktoré znížia pocit izolácie ženy počas materskej dovolenky.

Taktiež nezabúdame ani na dôchodcov, pre ktorých organizujeme stretnutia dôchodcov. Organizujú sa besedy na témy potrebné práve pre túto cieľovú skupinu ako aj posedenia pri rôznych príležitostiach.

Tak ako po minulé roky aj v tomto roku KC v spolupráci s obcou zorganizovalo nepravidelné komunitné  aktivity ako sú Staviame my máje, Deň matiek, Volejbalový turnaj, Súťaž vo varení guľášu, Futbalový turnaj, Deň detí, Uvítanie detí do života, Deň úcty k starším. Do konca roka plánujeme ešte aktivity: Naši jubilanti, Mikuláš, Rozsvietenie adventného venca, Vianočného stromčeka a Betlehemci.

KC sa snaží na tento rok pripraviť ešte viac aktivít pre každú cieľovú skupinu ako aj spoločné aktivity pre všetkých v našej obci. V apríli sme pripravili besedu o  možnosti získania a využívania finančných prostriedkov na  kompenzačné pomôcky. V júni to bola „Rozlúčka so školou“, ktorá bola spojená s opekačkou. V júli to bol turistický výstup na Verehovku a v auguste výlet do kaštieľa a skanzenu v Humennom.

              V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok máte možnosť kontaktovať odborného garanta projektu Mgr. Dominiku Kicákovú, t.č. 0917 581 754. 

Malá ukážka činností smiley