Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 16:00
Štvrtok 07:30 12:00 12:30 15:30
Piatok 07:30 12:00 12:30 15:00

Cintorín

Ako postupovať pri úmrtí občana

Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o čo najdôstojnejšiu poslednú rozlúčku. Pohreb môže byť cirkevný alebo civilný. Ak si zosnulý za svojho života zvolí druh a podmienky pohrebu, malo by sa jeho žiadosti vyhovieť. Ak zosnulý za svojho života nezanechal žiadne pokyny v súvislosti s pohrebom, druh pohrebu určia pozostalí.

TELEFONICKÉ KONTAKTY:

Obecný úrad Benkovce:                                                                            057/4494151

Ing. Viera PAVLIŠKOVÁ, starostka obce, Benkovce č. 12:                    0908/875759

Mgr. Ľubica SABOLOVÁ, ekonómka obce, Benkovce č. 31:                0917/581754

p. Jolana TURČÍKOVÁ, pracovníčka v DS, Benkovce č. 93:                 0944/239082

                                            

Farský úrad Slovenská Kajňa:                                                        057/4494293

Mgr. Juraj  Sitarčík, duchovný otec:                                                  0908/314892

Kostolníčky:  p. Beáta Babinská                                                       0905/360432

                       p. Monika Nábožná                                                      0918/526648

Pohrebná služba – Ivan PAUKO, Vranov n.T.                                057/4462247

Pohrebná služba – RE-MA spol. s.r.o., Vranov n.T.                      0905/28 611

                                                                                                                0918/617007

Kamenárstvo, GS-Eurostone s.r.o., Benkovce 166,

                                                         bezplatná linka:                         0800/500954

                                                                                                              0915/873738                          

Cateringové služby :

Ľudmila Šefčíková, Kamenná Poruba 66,                                  057/3812214                              

                                                                                                              0915/352157

Mgr. Milena Trybulová, Reštaurácia Domaša Dobra:              0918/608531

                                                                                                              0903/634670

   

Reštaurácia Čičva, Sedliská 151:                                                057/4880116
                                                                                                              0908/ 980931

Pri úmrtí člena rodiny môžu vzniknúť 3 rôzne prípady:

1. Človek zomrie v katastrálnom území obce Benkovce.

2. Človek zomrie v inej obci a bude pochovaný v obci Benkovce.

3. Človek zomrie v nemocnici, zariadení pre seniorov.

     1. V prípade, že človek zomrel v katastrálnom území Obce Benkovce,

je potrebné zavolať lekársku službu na obhliadku mŕtveho tela. Ak lekár potvrdí úmrtie, treba si zabezpečiť pohrebnú službu , ktorá zabezpečí prevoz mŕtveho tela do miestneho domu smútku a následne uloží mŕtve telo  v mraziacom boxe.

     Aby bol otvorený dom smútku , je potrebné zavolať správcovi cintorína (Obec Benkovce), resp. pracovníkovi zodpovednému za  prevádzku domu smútku (p. J. Turčíková), ktorí zabezpečí jeho otvorenie.

     List o prehliadke vystaví a potvrdí prehliadajúci lekár, obvodný lekár, ( 1 originál sa odovzdáva kňazovi, 1 fotokópia správcovi cintorína, 1 originál a 1 fotokópia ostávajú na matrike a ostatné si ponecháva najbližší príbuzný, resp. ten, kto pohreb vybavuje).

     Úmrtný list a Oznámenie o úmrtí vystavuje matrikárka pre Obec Benkovce v  obci Slovenská Kajňa  a taktiež potvrdzuje Žiadosť o pohrebné, ktoré je potrebné odovzdať na ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou (sociálne oddelenie).

     Ak zomrelý bude pochovaný na miestnom cintoríne, treba u kňaza zabezpečiť deň a hodinu pohrebu a následne to nahlásiť správcovi  cintorína, ktorý zabezpečuje oznamy vo verejnom rozhlase, ak si to príbuzní želajú.

     Zákonom stanovená lehota pochovávania je po 48 hodinách od úmrtia.

     Je potrebné zabezpečiť výkop hrobového miesta. Na cintoríne v Benkovciach

hrobové miesta vykopávajú  občania podľa poradovníka (konkrétne mená sa dozviete na Obecnom úrade). Hrobového miesto treba oznámiť na Obecnom úrade.

    Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10  rokov musí byť najmenej 1, 6   

    m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1, 2 m, prehĺbený hrob musí mať

    hĺbku  aspoň 2, 2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0, 5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,5 m,
d) rakva  s ľudskými  pozostatkami  musí  byť  po  uložení  do hrobu  zasypaná    

     skyprenou zeminou vo výške 1, 2 m.

     Priestor  okolo  hrobového  miesta,  po  skončení  pohrebu,   musia  pozostalí  upraviť. 

     Ak si pozostalí želajú robiť kar v sále KD, treba to nahlásiť na Obecnom úrade.

     2. V prípade, že človek zomrel v inej obci a bude pochovaný v Benkovciach, je potrebné zavolať lekársku službu na obhliadku mŕtveho tela.

Ak lekár potvrdí úmrtie , treba si zabezpečiť pohrebnú službu , ktorá zabezpečí prevoz do domu smútku v Benkovciach a uloží mŕtve telo v  mraziacom boxe.

    List o prehliadke mŕtveho vystaví príslušný obvodný lekár.   

    Úmrtný list   a Oznámenie   o úmrtí vystavuje príslušný Matričný úrad  obce,

v ktorej k úmrtí došlo. 

     Ďalej sa postupuje  ako v bode 1.

     3. V prípade, človek zomrel v nemocnici, zariadení pre seniorov,  je potrebné zabezpečiť pohrebnú službu, ktorá mŕtve telo prevezie a uloží v mraziacom boxe v DS v Benkovciach.

     List o prehliadke mŕtveho vystavuje lekár v zariadení, v ktorom k úmrtiu došlo.

     Úmrtný list   a Oznámenie   o úmrtí vystavuje Matričný úrad mesta, obce,

v ktorom k úmrtí došlo  (popr. pohr. doklady vybavuje privolaná pohrebná služba). /

     Ďalej sa postupuje ako v bode 1.

FINANČNÉ NÁKLADY:

     Za prenájom Domu smútku sa platí 50,-- €,  ak pozostalí nezložili zálohu pri výstavbe Domu smútku.

     Za prenájom sály KD na pohrebnú hostinu – kar sa platí  15,-- € (sála KD/1 deň) + energie (plyn, voda, elektrina).

     Za požičanie riadu sa platí podľa VZN obce Benkovce č.1.

     Sálu KD, ostatné priestory a požičaný riad  je potrebné odovzdať umyté a čisté.

     Poplatky a vrátenie kľúčov po dohode s p. Sabolovou.   

Ing. Viera PAVLIŠKOVÁ

                                                                                                                                                                                                           starostka obce