Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

História kostola | Program bohoslužieb od 09.10. - 15.10.2017

Vážení návštevníci!

Vítame Vás na stránke venovanej Benkovskému kostolu svätého Imricha, kde sa   dozviete základné fakty o jeho histórii.

Kostol svätého Imricha

Prvé zmienky o kostole v Benkovciach pochádzajú z 16 storočia. V roku 1599 a neskôr v ňom pôsobil evanjelický kazateľ z farského kostola v Žalobíne. Takže Benkovce boli fíliou ev. kostola Žalobín. V roku 1619 v ňom pôsobil evanjelický kazateľ Štefan z Trenčína. Kostol bol drevený, čo dosvedčujú doklady z roku 1635 a 1666, kedy boli Benkovce fíliou evanjelickej farnosti Vranov. V období rekatolizácie, krátko po roku 1670 evanjelikom tamojší kostol odobrali a poskytli rímskokatolíckej cirkvi.

Súčasný kostol dal postaviť gróf Barkóczy na základe donácie v roku 1783 v barokovo-klasicistickom štýle. Je zasvätený svätému Imrichovi, ktorý bol uhorským kráľovičom (http://www.zivotopisysvatych.sk/imrich) a synom uhorského kráľa Štefana. Kostol bol v roku 1890 upravený na neogotický prefasádovaný. Jednoloďový priestor s rovným zakončením presbytéria. Loď krytá korýtkovou klenbou. Na západnom priečelí predstavená veža so vstupnou predsieňou, zaklenutou segmentovou klenbou. Hlavná fasáda členená pseudogot. oknami, veža krytá vysokou ihlancovou prilbou. Hlavný oltár pseudorokok., s použitím pôvodnej rokajovej ornamentiky s reliéfom sv. Imricha z 20. rokov 20. storočia. Voľný obraz svätého Imricha (na organovej empore) od R.Schollera z roku 1924. Božie muky s plastikou Piety. Kostolné zvony vyrobil zvonársky majster Ján Lecherer a pochádzajú z roku 1780 s rytým dekórom a nápisom. Orgán pochádza z dielne n.p. Organa Kutná Hora.

Novodobé dejiny našej filiálky v Benkovciach sa začínajú písať od roku 1965, a súvisia s výstavbou vodného diela Domaša, kedy došlo k zatopeniu obce Dobrá. V dôsledku toho došlo k zániku farnosti Dobrá a vzniku novej farnosti v Slovenskej Kajni s filiálkami Benkovce a Kvakovce. Prvým farárom v novej farnosti sa stal vdp. Juraj Šafčák z Veľkých Kapušian. V tomto období bol kostol sv.Imricha v Benkovciach zapísaný do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, na základe rozhodnutia o zápise zo dňa 16.marca 1967 pod spisom 17/1967. Prvým kňazom z Benkoviec je Dušan Škurla, ktorý v roku 2002 odslúžil slávnostnú primičnú svätú omšu v školskom areáli, na ktorej sa zúčastnila celá náboženská obec.

Virtuálna prehliadka kostola sv. Imricha

Rekonštrukcia kostola

Celkový technický stav Rímskokatolíckeho kostola Svätého Imricha si nevyhnutne vyžaduje komplexnú a koncepčnú rekonštrukciu. Stavebno-technický stav kostola je poznačený havarijným stavom strechy, veže, ktorá si vyžaduje komplexnú výmenu krytiny, výmenu poškodeného krovu a celkovo nevyhovujúcim stavom fasád, ktoré trpia najmä navĺhaním muriva, mechanickými ale aj poveternostnými poškodeniami. Postupne dochádza k zväčšovaniu sa trhlín nad klenbami a strope spôsobené nadmernou premávkou nákladných áut v blízkosti kostola. Kostol si vyžaduje rekonštrukciu vnútorných omietok a malieb, ale taktiež vnútorného technického vybavenia.

Cieľom projektu je rekonštrukcia, obnova kostola a tým aj zvýšenie spoločenskej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Zámerom obnovy kostola je jeho celkové ozdravenie (odstránenie postupujúcej degradácie muriva od zemnej vlhkosti, sanácia omietok výmena poškodenej strechy a krovu, spevnenie hornej väzby pred zväčšujúcimi sa trhlinami nad klenbami) a prispôsobenie jeho úžitkových vlastností dobe (podlahové vykurovanie, nová sakristia, priestor pre mamičky s deťmi v súčasnej sakristii, výmena okien, vnútorné technické vybavenie, elektroinštalácia úprava chóru, údržba orgánu a oltára). Je to neľahká úloha, ale zároveň aj morálna povinnosť zachrániť túto kultúrnu pamiatku viery našich predkov pre budúce generácie. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Práve kostol je miesto, kde sa každý uplatni a má prísť slobodne, kde sme všetci bratmi a sestrami. Pretože zvlášť tu nám Boh prejavuje svoju lásku. Milovať kostol, cítiť s farnosťou, byť si vedomý, že som kresťan – katolík je správny a zodpovedný postoj. Je zodpovednosťou kresťana starať sa o kostol aj po materiálnej stránke. A práve teraz môžeme ukázať, že nám naozaj záleží na mieste, kde nachádzame a prežívame Božiu prítomnosť, kde počúvame Božie slovo a v Eucharistii prijímame telo Pána Ježiša.

Úspešnosť projektu bude teda závislá od pomoci a zapojenia sa všetkých veriacich, či už finančne, tak aj odborne, poradensky, vo forme prác, ale aj duchovne cez modlitby. Splnením cieľa a spokojnosť všetkých návštevníkov tejto sakrálnej kultúrnej pamiatky dosiahneme, keď budeme môcť v obnovenom chráme citovať zo svätého písma “Pane, milujem krásu Tvojho domu”.

Celková rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Imricha v Benkovciach, pozostáva z nasledujúcich etáp, pričom na prvej etape sa intenzívne pracuje a predpokladaný koniec prvej etapy je začiatkom roku 2013.

1. etapa - riešenie projektovej dokumentácie objektu, schválenie rekonštrukcie liturgickou komisiou a pamiatkovým úradom,
2. etapa – archeologický prieskum, prístavba sakristie, výmena okien, rekonštrukcia a oprava strechy,
3. etapa – rekonštrukcia interiéru a ďalšie rekonštrukčné práce.

Financovanie rekonštrukcie kostolov bolo od nepamäti možné vďaka donorom, ktorí sa rozhodli prispieť na rekonštrukciu väčším či menším darom, alebo podieľať sa vlastnou prácou.Ak máte záujem aj vy zapojiť sa do rekonštrukcie kostola svätého Imricha v Benkovciach, môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

· Individuálnym príspevkom na číslo účtu verejnej zbierky : 90585144/6500
· Kostolná zbierka každú tretiu nedeľu v mesiaci
· Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, odborným poradenstvom alebo duchovnou podporou

Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Kontakt

!!!POZOR ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA!!!

Farský úrad:

Mobil: 0908 459 388

Facebook: https://www.facebook.com/RimskokatolickaFarnostSlovenskaKajna/?fref=ts

Posviacka kostola sv. Imricha

Dňa 26.08.2016 sa konala v našej obci posviacka kostola sv. Imricha. Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup J.E. Mons. Bernard Bober.

O tejto krásnej slávnosti sa ďalej dočítate po kliknutí na tento odkaz: http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2016-40-posviacka-kostola-v-benkovciach/

   

          

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

    Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

    Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí: cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení: dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás : ,,Keby si poznala Boží dar".

    Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božim odpustením.

    Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením pinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

    Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Slávnosť Kristovo tela a krvi 

Veriaci Benkoviec oslávili slávnosť Kristovho tela a krvi vznešenou procesiou vo štvrtok 11. júna 2020. Tento sviatok sa ľudovo nazýva aj “oltáriky” . Využilo sa pritom zmysluplné a precízne prepojenie náboženského a svetského prostredníctvom kamenných gabiónových oltárov v parku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Tohto roku to bola zvlášť slávnostná chvíľa, pretože to bolo po prvýkrát po dokončení týchto stavebných objektov. Počas roka si obyvatelia našej obce budú môcť v týchto objektoch aj posedieť a v pokoji porozjímať.

Fotky nájdete vo fotogalérii. 

Oznam

Program bohoslužieb od 09.10. - 15.10.2017 nájdete v prílohe. 

Zoznam oznamov

Rekonštrukcia kostola

Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola