Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

História kostola | Rekonštrukcia kostola, priebeh prac do 31.12.2013

Vážení návštevníci!

Vítame Vás na stránke venovanej Benkovskému kostolu svätého Imricha, kde sa   dozviete základné fakty o jeho histórii.

Kostol svätého Imricha

Prvé zmienky o kostole v Benkovciach pochádzajú z 16 storočia. V roku 1599 a neskôr v ňom pôsobil evanjelický kazateľ z farského kostola v Žalobíne. Takže Benkovce boli fíliou ev. kostola Žalobín. V roku 1619 v ňom pôsobil evanjelický kazateľ Štefan z Trenčína. Kostol bol drevený, čo dosvedčujú doklady z roku 1635 a 1666, kedy boli Benkovce fíliou evanjelickej farnosti Vranov. V období rekatolizácie, krátko po roku 1670 evanjelikom tamojší kostol odobrali a poskytli rímskokatolíckej cirkvi.

Súčasný kostol dal postaviť gróf Barkóczy na základe donácie v roku 1783 v barokovo-klasicistickom štýle. Je zasvätený svätému Imrichovi, ktorý bol uhorským kráľovičom (http://www.zivotopisysvatych.sk/imrich) a synom uhorského kráľa Štefana. Kostol bol v roku 1890 upravený na neogotický prefasádovaný. Jednoloďový priestor s rovným zakončením presbytéria. Loď krytá korýtkovou klenbou. Na západnom priečelí predstavená veža so vstupnou predsieňou, zaklenutou segmentovou klenbou. Hlavná fasáda členená pseudogot. oknami, veža krytá vysokou ihlancovou prilbou. Hlavný oltár pseudorokok., s použitím pôvodnej rokajovej ornamentiky s reliéfom sv. Imricha z 20. rokov 20. storočia. Voľný obraz svätého Imricha (na organovej empore) od R.Schollera z roku 1924. Božie muky s plastikou Piety. Kostolné zvony vyrobil zvonársky majster Ján Lecherer a pochádzajú z roku 1780 s rytým dekórom a nápisom. Orgán pochádza z dielne n.p. Organa Kutná Hora.

Novodobé dejiny našej filiálky v Benkovciach sa začínajú písať od roku 1965, a súvisia s výstavbou vodného diela Domaša, kedy došlo k zatopeniu obce Dobrá. V dôsledku toho došlo k zániku farnosti Dobrá a vzniku novej farnosti v Slovenskej Kajni s filiálkami Benkovce a Kvakovce. Prvým farárom v novej farnosti sa stal vdp. Juraj Šafčák z Veľkých Kapušian. V tomto období bol kostol sv.Imricha v Benkovciach zapísaný do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, na základe rozhodnutia o zápise zo dňa 16.marca 1967 pod spisom 17/1967. Prvým kňazom z Benkoviec je Dušan Škurla, ktorý v roku 2002 odslúžil slávnostnú primičnú svätú omšu v školskom areáli, na ktorej sa zúčastnila celá náboženská obec.

Virtuálna prehliadka kostola sv. Imricha

Rekonštrukcia kostola

Celkový technický stav Rímskokatolíckeho kostola Svätého Imricha si nevyhnutne vyžaduje komplexnú a koncepčnú rekonštrukciu. Stavebno-technický stav kostola je poznačený havarijným stavom strechy, veže, ktorá si vyžaduje komplexnú výmenu krytiny, výmenu poškodeného krovu a celkovo nevyhovujúcim stavom fasád, ktoré trpia najmä navĺhaním muriva, mechanickými ale aj poveternostnými poškodeniami. Postupne dochádza k zväčšovaniu sa trhlín nad klenbami a strope spôsobené nadmernou premávkou nákladných áut v blízkosti kostola. Kostol si vyžaduje rekonštrukciu vnútorných omietok a malieb, ale taktiež vnútorného technického vybavenia.

Cieľom projektu je rekonštrukcia, obnova kostola a tým aj zvýšenie spoločenskej hodnoty tejto kultúrnej pamiatky. Zámerom obnovy kostola je jeho celkové ozdravenie (odstránenie postupujúcej degradácie muriva od zemnej vlhkosti, sanácia omietok výmena poškodenej strechy a krovu, spevnenie hornej väzby pred zväčšujúcimi sa trhlinami nad klenbami) a prispôsobenie jeho úžitkových vlastností dobe (podlahové vykurovanie, nová sakristia, priestor pre mamičky s deťmi v súčasnej sakristii, výmena okien, vnútorné technické vybavenie, elektroinštalácia úprava chóru, údržba orgánu a oltára). Je to neľahká úloha, ale zároveň aj morálna povinnosť zachrániť túto kultúrnu pamiatku viery našich predkov pre budúce generácie. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Práve kostol je miesto, kde sa každý uplatni a má prísť slobodne, kde sme všetci bratmi a sestrami. Pretože zvlášť tu nám Boh prejavuje svoju lásku. Milovať kostol, cítiť s farnosťou, byť si vedomý, že som kresťan – katolík je správny a zodpovedný postoj. Je zodpovednosťou kresťana starať sa o kostol aj po materiálnej stránke. A práve teraz môžeme ukázať, že nám naozaj záleží na mieste, kde nachádzame a prežívame Božiu prítomnosť, kde počúvame Božie slovo a v Eucharistii prijímame telo Pána Ježiša.

Úspešnosť projektu bude teda závislá od pomoci a zapojenia sa všetkých veriacich, či už finančne, tak aj odborne, poradensky, vo forme prác, ale aj duchovne cez modlitby. Splnením cieľa a spokojnosť všetkých návštevníkov tejto sakrálnej kultúrnej pamiatky dosiahneme, keď budeme môcť v obnovenom chráme citovať zo svätého písma “Pane, milujem krásu Tvojho domu”.

Celková rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Imricha v Benkovciach, pozostáva z nasledujúcich etáp, pričom na prvej etape sa intenzívne pracuje a predpokladaný koniec prvej etapy je začiatkom roku 2013.

1. etapa - riešenie projektovej dokumentácie objektu, schválenie rekonštrukcie liturgickou komisiou a pamiatkovým úradom,
2. etapa – archeologický prieskum, prístavba sakristie, výmena okien, rekonštrukcia a oprava strechy,
3. etapa – rekonštrukcia interiéru a ďalšie rekonštrukčné práce.

Financovanie rekonštrukcie kostolov bolo od nepamäti možné vďaka donorom, ktorí sa rozhodli prispieť na rekonštrukciu väčším či menším darom, alebo podieľať sa vlastnou prácou.Ak máte záujem aj vy zapojiť sa do rekonštrukcie kostola svätého Imricha v Benkovciach, môžete tak spraviť nasledovnými spôsobmi:

· Individuálnym príspevkom na číslo účtu verejnej zbierky : 90585144/6500
· Kostolná zbierka každú tretiu nedeľu v mesiaci
· Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, odborným poradenstvom alebo duchovnou podporou

Za vašu podporu vopred ďakujeme.

Kontakt

!!!POZOR ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA!!!

Farský úrad:

Mobil: 0908 459 388

Facebook: https://www.facebook.com/RimskokatolickaFarnostSlovenskaKajna/?fref=ts

Posviacka kostola sv. Imricha

Dňa 26.08.2016 sa konala v našej obci posviacka kostola sv. Imricha. Slávnostnú sv. omšu celebroval arcibiskup J.E. Mons. Bernard Bober.

O tejto krásnej slávnosti sa ďalej dočítate po kliknutí na tento odkaz: http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2016-40-posviacka-kostola-v-benkovciach/

   

          

Modlitba na svätý rok milosrdenstva

    Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

    Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí: cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení: dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás : ,,Keby si poznala Boží dar".

    Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božim odpustením.

    Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením pinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

    Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Slávnosť Kristovo tela a krvi 

Veriaci Benkoviec oslávili slávnosť Kristovho tela a krvi vznešenou procesiou vo štvrtok 11. júna 2020. Tento sviatok sa ľudovo nazýva aj “oltáriky” . Využilo sa pritom zmysluplné a precízne prepojenie náboženského a svetského prostredníctvom kamenných gabiónových oltárov v parku Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Tohto roku to bola zvlášť slávnostná chvíľa, pretože to bolo po prvýkrát po dokončení týchto stavebných objektov. Počas roka si obyvatelia našej obce budú môcť v týchto objektoch aj posedieť a v pokoji porozjímať.

Fotky nájdete vo fotogalérii. 

Oznam

30.01.2014
Vážení občania,

máme za sebou takmer rok od začatia rekonštrukcie nášho Kostola sv. Imricha,  preto by sme vám chceli priblížiť priebeh rekonštrukčných prác, ktoré boli doposiaľ vykonané, a tiež plán ďalších prác.

            Koncom apríla  minulého roka sme ukončili prvú etapu rekonštrukcie a obnovy nášho kostola.  Vtedy sme získali stavebné povolenie,  ku ktorému sa vyjadrovali všetky dotknuté orgány (pamiatkový úrad, liturgická komisia, plynárne, elektrárne a ďalšie organizácie).  Projektová dokumentácia bola navrhnutá a vypracovaná na základe predošlého rozhodnutia pamiatkového úradu a liturgickej komisie, keďže ako všetci veľmi dobre vieme, náš kostol je od roku 1967 zapísaný v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. Preto akékoľvek nakladanie s ňou  podlieha ich rozhodnutiam v zmysle uchovania kultúrneho dedičstva Slovenska.

            Po vykonaní ďalších prípravných prác (napr. rozobratie  organu  pre  sprístupnenie otvoru  ku krovu strechy) sme začiatkom mája začali organizovať prvé brigády.  Vykonávali sa tieto práce: demolácia starého chodníka, založenie hromozvodu okolo kostola,  izolácia a odvodnenie kostola s napojením na kanalizáciu. Ďalej to boli výkopové práce potrebné na pripojenie na inžinierske siete a k základom prístavby.

Aby bolo možné pokračovať na ďalších prácach, musel byť vykonaný archeologický prieskum exteriéru, nariadený pamiatkovým úradom.  O vykonanie archeologického prieskumu sme požiadali múzeum v Hanušovciach, ktoré má vlastných archeológov.  Na miestnom konaní za účasti členov pamiatkového úradu a archeológov boli vytýčené miesta, kde sa vykonala sondáž (priestor prístavby a priestor vedľa kostola). Po ukončení archeologického prieskumu  pamiatkový úrad povolil ďalšie rekonštrukčné práce. Pokračovalo sa s betonážou základov a platne prístavby, prepojenie elektrickej prípojky, dokončenie plynovej, kanalizačnej a vodovodnej prípojky. 

Popri tom sme vykonávali výberové konanie na dodávateľa okien a dverí kostola v súlade z požiadavkou pamiatkového úradu.  Výber dodávateľa prebiehal v niekoľkých kolách. V prvom sa vyšpecifikovali spoločnosti, ktoré majú proces výroby certifikovaný a majú skúsenosti s výrobou okien a dverí v gotickom slohu. Ďalej sa porovnávali rôzne parametre (cena, materiál, povrchová úprava, kovanie, sklá, tesnenie....) Posledné výberové kolo bolo konané osobne pred komisiou. Všetky firmy predložili vzorku svojho výrobku a prezentovali svoju ponuku. Víťazom sa stala firma DOORWOOD,  s ktorou sme koncom júna podpísali zmluvu o diele. Pred zadaním okien do výroby bolo ešte potrebné odsúhlasiť technické výkresy okien a dverí pamiatkovým úradom. Ten nariadil úpravu technického zhotovenia okien v oblasti otvárania (nepovolil otváranie ďalších okien), preto sa celý proces výroby a montáže okien predĺžil o mesiac.

V letnom období sa konalo niekoľko brigád, kde už bola potrebná ďalšia odborná zručnosť.  Vybudovala sa prístavba ku kostolu, bol osadený veniec a vykonali sa tesárske práce súvisiace s debnením. V interiéri kostola bol odstránený drevený obklad. Všetky spomínané práce  sme realizovali svojpomocne, čo nám pomohlo usporiť nemalé finančné prostriedky. Šetríme aj vďaka mnohým dobrodincom, ktorí pomáhajú či už s bezplatným zapožičaním pracovného náradia, poskytnutím auta na prepravu materiálu, alebo pomôžu s iným vlastným materiálom. V prácach pomáhajú aj brigádnici z VPP. Veľké poďakovanie patrí aj tým, ktorí obetujú svoj voľný čas  a vykonávajú odborné práce alebo sa pravidelne zúčastňujú brigád.

            S ďalšími prácami sa pokračovalo začiatkom septembra. Dodávateľsky bol zhotovený krov na prístavbu. Popri tom prebiehalo výberové konanie na dodávateľa a zhotoviteľa strechy.  S procesom výberu sme začali už v júli, kedy bola zverejnená ponuka na výberové konanie v novinách. Keďže sa prihlásili len dvaja uchádzači, začali sme oslovovať viaceré firmy realizujúce klampiarske práce. Vo výbere sme postupovali podobne ako pri oknách. To znamená, že v prvom kole sme vybrali firmy, ktoré majú skúsenosti s realizovaním striech sakrálnych pamiatok, odbornú kvalitu a sú schopné prekryť tento rok aspoň prístavbu. Firmy si prezreli stav strechy a krovu, aby mohli predložiť svoje cenové ponuky. Následne sa konalo osobné výberové konanie pred komisiou. Na ňom sa zúčastnili štyri montážne firmy a dve firmy vyrábajúce hliníkové profily. Po vyhodnotení ponúk ako najlepšie riešenie z  pohľadu kvality, ceny, montáže, záruky atď. vzišlo riešenie kombinácie montážnej firmy Štec s dodávkou materiálu priamo od výrobcu KjG Košice. Takáto kombinácia nám  ušetrila 20% výdavkov na prekrytie kostola, oproti ostatnej konkurencii. Výber materiálu a farebné prevedenie strechy bolo za našej prítomnosti odsúhlasené pamiatkovým úradom v Prešove. Koncom septembra sme ukončili výberové konanie a podpísali zmluvu o diele.  Realizácia stavby strechy bola rozdelená do dvoch etáp. Prvá etapa „prekrytie prístavby“ sa uskutočnila začiatkom novembra, druhú etapu „prekrytie veže a hlavnej lode“ plánujeme uskutočniť začiatkom jari 2014 v závislosti od počasia.

            V jeseni sa pokračovalo s ďalšími prácami v novej prístavbe. Svojpomocne sa dokončili vodovodné a  elektrické  rozvody, vnútorná hrubá a jemná omietka. Vonkajšia omietka prístavby sa vykonala dodávateľsky.  Taktiež sme vykonali brigádu zameranú na  vyčistenie okolia kostola. Od januára 2014 pokračujeme v ďalších prácach. Zaizolovalo sa podkrovie prístavby minerálnou vatou, začal sa prebíjať otvor medzi kostolom a prístavbou.  V ďalšej etape rekonštrukcie kostola sa budú robiť elektrické rozvody v interiéri kostola, rekonštrukcia chóru, omietok a ďalšie práce. Preto je nevyhnutné stavebne uzatvoriť celý kostol a premiestniť bohoslužby  do kultúrneho domu obecného úradu.  O týchto krokoch budete včas informovaní naším duchovným otcom.    

Brigády pri kostole plánujeme organizovať nielen sobotami, ale aj v týždni. Ak pôjde o väčšiu brigádu, bude vyhlásená duchovným otcom alebo obecným úradom.  Malé brigády sa budú organizovať s pomocou dobrovoľníkov, ktorí sa ponúknu sami (tak ako to bolo doposiaľ).           

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nezištne pomáhajú akýmkoľvek spôsobom na rekonštrukcii kostola. Zároveň chceme apelovať aj na ďalších, ktorí by chceli prísť pomôcť, aby ponúkli svoju prácu a tak prispeli k ušetreniu finančných prostriedkov.  Jeden bez druhého neznamenáme a nespravíme nič, len spoločnými silami sa dopracujeme k vytúženému cieľu.

Prajeme vám krásny, požehnaný a úspešný rok 2014

                                                                                                           Ing. Kamil Konečný

Fotografie a dokumenty k rekonštrukcii, nájdete na podstrane "Cirkev/Rekonštrukcia kostola"

Zoznam oznamov

Rekonštrukcia kostola

Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola
Rekonštrukcia kostola