Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Vyhláška 56-57-58, karanténne opatrenia

Vážení občania, 

venujte pozornosť vyhláškam uvedeným v prílohe, 

Hlavné zmeny uvedené vo vyhláške sú zvýraznené:

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,

b) odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,

c) nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v izolácii je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk,

d) účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby,

) ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk.

Osoba v izolácií podľa odseku 1 je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) a d) zákona povinná:

a) dodržiavať izoláciu,

b) zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,

c) zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,

d) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

e) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu,

f) v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej izolácii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

g) denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,

h) denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,

i) o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára,

j) bezodkladne potom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky biologického materiálu na účely testu.

Aktuality 2021

Zobraziť archív