Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Opatrenie UVZ - rúška od 1.10.2020

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje

podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25

zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

nasledovné:

opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do

odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov

alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos,

ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

detí do 3 rokov veku,

osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od

ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného

priestoru určeného na prepravu osôb,

žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho

procesu,

žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

deti v interiéri materskej školy a jaslí,

osoby pri výkone športu,

fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri

nakrúcaní dokumentárneho filmu,

osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,

účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri

všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného

zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného

zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

O d ô v o d n e n i e

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie

epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb

na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz

pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v

prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je

napríklad rúško, šál, šatka. Zároveň v tomto opatrení Úrad verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky určil výnimky z tohto zákazu.

Cieľom vyššie uvedeného opatrenia je realizovať ďalšie potrebné kroky vedúce

k zabráneniu explozívneho šírenia ochorení, predchádzať zvyšovaniu smrtnosti

a v neposlednom rade i možnému preťaženiu zdravotného systému Slovenskej republiky.

Jednotlivé krajiny vo svete prijímajú podobne ako Slovenská republika adekvátne

protiepidemické opatrenia na zastavenie pandémie COVID-19 a na zmiernenie jej dopadov na

populáciu.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou

cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným

z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej

republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak

ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu

ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na

prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia

ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

otvoriť Opatrenia rúška

Aktuality 2021

Zobraziť archív