Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Informácia OR HaZZ VT o bezpečnostných opatreniach počas leta

Vážení občania, 

venujte zvýšenú pozornosť informácií od OR HaZZ vo Vranove nad Topľou:

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou činnosťou poľnohospodárov pri žatve, mlatbe, všeobecne pri zbere úrody a jej následnom uskladnení. Na zvýšené nebezpečenstvo je potrebné upozorniť všetkých občanov, rovnako aj deti, pretože práve počas prázdnin sa často pohybujú bez dozoru v blízkosti polí a stohov slamy. Zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä:

·  z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami a pod.,

·  od poškodenej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach žatevnej techniky,

·  od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,

·  časté požiare spôsobujú aj deti bez dozoru pri hre so zápalkami, a ďalšie príčiny, ktoré sú poznačené ľudským faktorom, najmä ľahostajnosťou a neopatrnosťou.

Aby sme predišli nebezpečenstvu požiarov, musíme všetci dodržiavať tieto základné povinnosti:

·  nefajčiť pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní úrody, pri týchto činnostiach nemanipulovať s otvoreným ohňom,

·  nevypaľovať pokosy,

·  nedovoliť deťom hry v blízkosti stohov slamy,

·  ak už požiar vznikne, snažiť sa ho v zárodku uhasiť, ak to nie vo našich silách, okamžite volať hasičskú jednotku na tel. č. 150 alebo tiesňovú linku integrovaného záchranného systému 112.

Pri činnostiach spojených so zberom úrody, s ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná vykonávať najmä tieto opatrenia:

a.    splniť požiadavky § 4 a § 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

b.    splniť požiadavky § 1, § 3, § 8 a § 9 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

c.    zabezpečiť splnenie a trvalé dodržiavanie požiadaviek ustanovených v § 2 až § 12  vyhlášky MV SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

Pri činnostiach spojených so zberom úrody a s ich pozberovou úpravou je aj povinnosťou obce vykonávať a dodržiavať následné opatrenia:

a.    vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 24 zákona u podnikateľských subjektov hospodáriacich na pôde, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,

b.    preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 29 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách,

c.    zabezpečiť v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach,

d.    zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú činnosť zameranú na ochranu úrody pred požiarmi, presadzovať spoluprácu s orgánmi miestnej štátnej správy a ďalšími záujmovými združeniami.

V predchádzajúcom roku 2019 vzniklo v okrese Vranov nad Topľou v žatevnom období 8 požiarov s priamou škodou 2 710 €, uchránené hodnoty boli vo výške 55 300 €. V období zberu krmovín vznikol v predchádzajúcom roku 2019 jeden požiar s priamou škodou 30 €.

Len dôsledné zabezpečenie protipožiarnych opatrení a dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj zvýšená opatrnosť môžu minimalizovať riziko vzniku požiarov, ktoré súvisia so zberom, spracovaním a uskladnením úrody a ich následkov.

OR HaZZ Vranov nad Topľou

mjr. Mgr. Marta Holubová

Aktuality 2021

Zobraziť archív